Purple Shoutout: Cynthia Frelund

NFL Analytic Expert Cynthia Frelund likes the Ravens on her fantasy team!

Advertising